RMA-Undersøkelse

I arbeidet med å sikre god arbeidshelse i din bedrift er ikke det viktigste å vite hvor mange ansatte som f.eks. har en hørselsskade. Det viktigste er å kunne se utvikling i antall og alvorlighetsgrad av skadene, og ikke minst kunne følge ansattgruppers utvikling over tid. Ved å gjennomføre arbeidshelseundersøkelser som benytter RMA®-modellen, får du en svært god situasjonsforståelse og du blir i stand til å iverksette tiltak og måle effekten av disse.

Om RMA®-modellen

En målrettet arbeidshelseundersøkelse har som formål å avdekke sykdom eller plager som den ansatte har, eller står i fare for å utvikle, som følge av arbeidsmiljøpåvirkning. Utgangspunktet for undersøkelsen bør derfor være å kartlegge og vurdere den enkeltes helse på bakgrunn av den eller de eksponeringsfaktorer som gjør seg gjeldene i personens arbeidsmiljø. Disse faktorene kan kategoriseres som enten fysiske (herunder også kjemiske og ergonomiske) eller psykososiale.

Risikobasert og målrettet

En av de viktigste egenskapene i RMA®-modellen er koblingen mellom de ulike arbeidsoppgaver som utføres i bedriften og den helserisiko disse representerer for den enkelte ansatte. Denne koblingen sørger for og sikrer at arbeidshelseundersøkelsen faktisk er målrettet med bakgrunn i den enkelte ansattes eksponering mot risiko.

Kvalitetssikre

RMA®-modellen sørger for at arbeidshelseundersøkelsene gjennomføres på samme måte over tid. Kvaliteten i innholdet blir likt og sørger for at rapportene på gruppenivå har validitet. Uavhengig av hvem som gjennomfører selve arbeidshelseundersøkelsen.

Rapportere

Rapportene fra undersøkelsen vil være beslutningsstøttene for ledelsen i bedriften i spørsmål som gjelder arbeidsmiljø og risikoreduserende tiltak. Over tid vil rapporteringen gi et tydelig bilde på trendutviklingen når det gjelder ansattes arbeidshelse.

Gjennomføre

Det er en rekke bedriftshelsetjenester rundt om i landet som er sertifisert for å gjennomføre RMA-undersøkelser og som har lang erfaring i å bistå bedrifter med analyse og forslag til tiltak. Ønsker du og din bedrift å heve kvaliteten på det arbeidet dere allerede gjør for å bedre arbeidshelsen, setter vi dere gjerne i kontakt med en RMA®-sertifisert bedriftshelsetjeneste i ditt område.

Synes du dette høres interessant ut, ta kontakt med oss for å få tilsendt en demorapport som gir deg et godt innblikk i hvordan dere kan ta i bruk RMA®-modellen hos dere.